BeoHosting...

Opšti uslovi

Osnovni podaci o firmi [v2 11/2020]

Podaci o firmi iz APR-a
Politika o privatnosti [v2 11/2020]

[1] Privatnost podataka

BeoHosting se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. U cilju registrovanja domena za svoje Korisnike BeoHosting će prikupljene podatke proslediti partnerskoj firmi Stanco d.o.o. i Registru Nacionalnog Internet Domena Srbije (RNIDS) i Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), u skladu sa pravilima o registraciji nacionalnih I internacionalnih domena. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni BeoHosting-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Da bi BeoHosting uspešno obradio zahtev Korisnika za aktivaciju usluge potrebno je da Korisnik unese tačne podatke: ako je Korisnik fizičko lice: ime i prezime, prebivalište, broj telefona, email adresa, JMBG ili broj pasoša za strana lica ako je Korisnik pravno lice ili preduzetnik: poslovno ime, sedište, matični broj, PIB, broj telefona, email adresa, ime i prezime kontakt osobe (odgovarajući podaci za strana pravna lica). Ukoliko se plaćanje BeoHosting-ovih usluga vrši putem platne kartice, unos broja kartice Korisnika je siguran, jer se prilikom izbora plaćanja transakcija automatski prebacuje na sigurni server preko kog se vrši dalje procesiranje.


Uslovi kupovine (Načini plaćanja i konverzija valute) [v2 11/2020]

[1] Načini plaćanja

Korisnik ima mogućnost izbora perioda pretplate, a dužan je da Provajderu unapred plati naknadu za inicijalno uključenje usluge za izabrani period pretplate ili produženje za naredni period pretplate. Ponuđeni periodi pretplate se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane usluge, a objavljeni su na web sajtu Provajdera.

Korisnik prilikom porudžbine usluga ima mogućnost da izabere jedan od navedenih načina plaćanja:

1. Internet platnom karticom

Moguće je plaćanje Visa, MasterCard, Maestro, Amex i Dina platnim karticama, s tim što je potrebno da kartica obavezno podržava i plaćanje na Internetu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, a kompletan proces naplate se obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni nama i našem sistemu.

2. Uplatom na tekući račun

Plaćanje se može obaviti i na tekući račun Provajdera, po instrukcijama dostavljenim nakon porudžbine na email adresu Korisnika. Uplata se može izvršiti u bilo kojoj pošti ili banci ili upotrebom e-Bank naloga.

Neophodno je da se podaci o uplatiocu, kao i poziv na broj poklapaju sa podacima na izdatom predračunu i dostavljenim instrukcijama za plaćanje, kako bi uplata bila ispravno obrađena i realizovana.

Ukoliko se uplaćeni iznos ili uplatilac razlikuju od dostavljenih instrukcija, uplata neće biti proknjižena, a može biti potreban dodatni period za evidentiranje uplate i korekciju greške ili uplata može biti odmah vraćena uplatiocu, ako je uplatu izvršilo neko treće lice, koje nije navedeno na predračunu.

U slučaju neispravno izvršene uplate ili uplate izvršene sa zakašnjenjem, Provajder ne može biti odgovoran za zastoj u aktivaciji usluga, isključenje zakupljenih usluga, prekid u radu pruženih servisa, gubitak naziva domena i bilo kakvu eventualnu štetu koja iz toga može proizići.

Poručene usluge za koje nije primljena uplata, neće biti aktivirane, odnosno u slučaju produženja pretplate neće biti produžene i reaktivirane za naredni period.


[2] Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.


[3] Reklamacije

Ukoliko Korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti Provajderu reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte, u roku od 48 sati od prijema predračuna ili računa.

Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu.

Provajder može odobriti povraćaj novca za web hosting uslugu u slučaju da pružena usluga nije u skladu sa specifikacijama na sajtu i da Provajder ne može da otkloni nesaobraznost i ponudi Korisniku adekvatno rešenje. Povraćaj novca je moguć samo za web hosting uslugu, pod uslovom da je ispravan zahtev primljen u roku od 14 dana od aktivacije web hosting usluge.

Povraćaj novca nije moguć za zakup virtuelnih i namenskih servera, SSL sertifikata i registraciju ili transfer domena. U slučaju obavljene registracije ili transfera domena, kao i nakon započete pripreme namenskog ili virtuelnog servera, povraćaj novca više nije moguć.

U slučaju da Korisnik prilikom porudžbine pogrešno unese naziv domena, nakon prijema uplate i obavljene registracije poručenog naziva domena, nije moguće da se novac vrati, uplata prenese na registraciju drugog domena ili da se isti preimenuje.

Provajder neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.


[4] Povraćaj sredstava

U slučaju da je povraćaj novca moguć, postoje sledeći načini za povraćaj uplaćenih sredstava, koji zavise od načina uplate.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BeoHosting Group d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju plaćanja na tekući račun, povraćaj će biti izvršen uplatom sredstava na račun kupca, pri čemu će Provajder prethodno na email adresu Korisnika poslati tačnu proceduru i zatražiti neophodne podatke. Dodatni troškovi Korisnika (bankarski troškovi, troškovi puta i slično) nisu predmet povraćaja i Korisniku neće biti nadoknađeni.

Politika servera [v2 11/2020]

[1] Ograničenje odgovornosti provajdera

Provajder ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče. Provajder ne odgovara za štetu koju korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima. Provajder ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju na Internetu izvrši treće lice. Provajder ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija koje korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta. Provajder ne odgovara za štetu koja nastane za korisnika ili treće lice usled povrede korisnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu. Provajder ne garantuje da datoteke snimljene sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. Korisnik je odgovoran za sprovođenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa. Provajder nije odgovoran za na taj način učinjenu štetu.


[2] Nedozvoljeno ponašanje korisnika

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Srbije i međunarodnog prava ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder, a o čijem prihvatanju od strane Provajdera je korisnik obavešten. Ponašanje korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito: ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup; ukoliko se njime vrši povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine; ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije; ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava; ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača; ukoliko se njime vrši povreda ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i Kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu pre zaključenja ili u toku trajanja Ugovora prihvatio Provajder, ako je o njima korisnik od Provajdera obavešten. Neka od ponašanja koja se prema prihvaćenom Kodeksu smatraju nedozvoljenim su: Distribucija nezatraženih e-mail poruka putem elektronske pošte ili usenet konferencija; Korišćenje servisa za neovlašćeni pristup ili zadobijanje kontrole nad drugim sistemima na Internetu; Spamovanje servera Provajdera putem slanja istovetnih nezatraženih poruka na veliki broj adresa na Internetu; Ugrožavanje nesmetanog korišćenja servisa od strane drugih korisnika, ugrožavanje nesmetanog rada mreže SBBa ili bilo koje druge mreže ili dela Interneta; Slanje ili prosleđivanje dobrotvornih zahteva, peticija, lančanih pisama, kao i slanje reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge, sem na mesta predviđena za takav vid oglašavanja; Distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.


Pravni [v2 11/2020]

[1] Prava provajdera kad se korisnik ponaša na nedozvoljen način

Ukoliko po svojoj oceni zaključi da se korisnik u korišćenju servisa ponaša na nedozvoljen način, Provajder ima pravo da korisnika pismeno upozori i da ga obavesti o radnjama sa čijim izvršavanjem mora da prestane, uz suspenziju Ugovora na rok do maksimalno 10 dana. Pored toga, u ovom slučaju Provajder ima pravo da podatke o korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. Ukoliko Korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Provajder ima pravo da Ugovor raskine, uz obaveštenje upućeno korisniku. Korisnik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi, a odgovara i za svu pričinjenu štetu. Ocena Provajdera o nedozvoljenom ponašanju Korisnika smatraće se osnovanom onda kad postoji razumna sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja korisnika opisanih u opštim uslovima. Provajder zadržava pravo da korisniku ukine ili suspenduje uslugu bez upozorenja, kao i bez povraćaja uplaćenih sredstava, ukoliko se utvrdi da se usluga koristi suprotno Opštim uslovima i/ili u suprotnosti sa pravilnicima i Ugovorima za korišćenje BeoHosting hosting servisa.


[2] Prekid veze s internetom usled održavanja mreže provajdera

Provajder ne odgovara za prekid veze svog servera sa Internetom ako taj prekid nastupi kao posledica radova Provajdera na infrastrukturi svoje mreže ili čvorišta, pod uslovom da Provajder o tome obavesti korisnika 3 dana pre nego što radovi otpočnu i da prekid ne traje duže od 24 časa neprekidno.


[3] Isključiva odgovornost korisnika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje

Korisnik isključivo krivično, građanski, i na bilo koji drugi način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. Korisnik odgovara Provajderu za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.


[4] Komunikacija između korisnika i provajdera

Komunikacija ili obaveštavanje ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi, pod kojom se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili isticanje obaveštenja na web stranici Provajdera. Smatraće se da je obaveštenje poslato elektronskom poštom dostavljeno korisniku onog dana kada je isto isporučeno u njegov mailbox kod Provajdera. Mailbox-om kod Provajdera se u smislu ovih opštih uslova smatra prostor hard diska odnosno memorije računara Provajdera koji je rezervisan za čuvanje prispelih poruka elektronske pošte određenog korisnika, sa koga korisnik može prispele poruke preneti na svoj računar u svako doba.


[5] Promena opštih uslova

Provajder zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve odredbe ovih Opštih uslova, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti korisnika. Izmene Opštih uslova obavezuju korisnika koji ih prihvati. Prihvatanjem izmene smatra se uplata naknade za vreme provedeno “on-line”, pošto je korisnik o izmeni obavešten.


[6] Zabrana ustupanja ugovora i pristupanja ugovora

Ugovarači ne mogu svoja prava i dužnosti po Ugovoru prenositi na treća lica, niti treća lica mogu pristupati Ugovoru.


[7] Klauzula o nadležnosti

Sporove po Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno, a u slučajevima kada to nije moguće, biće nadležan sud u Beogradu, uz primenu procesnog i materijalnog prava mesta suda


[8] Važenje opštih uslova

Primena Opštih uslova počinje 01.11.2020. godine i traje do izmene od strane Provajdera.

Izjava o kolačićima [v2 11/2020]

[1] Web kolačići

BEOHOSTING koristi kolačiće kako bi sajt propisno funkcionisao, a pretraživanjem našeg sajta, korisnik iste prihvata. Postoji nekoliko vrsta kolačića:

  • • Bazični kolačići: Ovakvi kolačići su neophodni kako bi omogućili korisniku kretanje po našim sajtovima i korišćenje njihovih funkcija, kao što su izbor jezika ili cena u skladu sa različitim vrednostima PDV-a u različitim zemljama. Ove vrste kolačića takođe uključuju opcije keširanja, aktiviraju testne usluge.
  • • Analitički kolačići: Ovi kolačići ne sadrže lične podatke korisnika, koriste se radi praćenja poseta našeg sajta kao i personalizacije i navika korisnika koje dobijamo upravo preko istih (Google analitički kolačići). Isključivo prikazuju informacije o tome koje je stranice korisnik posetio na našem sajtu, tip pretraživača koji je koristio tom prilikom (da li preko računara ili telefona) kao i ostale anonimne podatke. Za IP adrese koristi se anonymizelp, dok period čuvanja podataka u Google Analytics nije duži od 50 meseci.
  • • Funkcionalni kolačići: Bez ovih kolačića ne mogu da se omoguće važne funkcije na internet stranici BEOHOSTING, kao što su upload-ovani video snimci, „chat“ sesije, preferirani jezik itd.
  • • Targetni kolačići: Ovi kolačići sadrže informacije kako korisnik koristi našu web stranicu koje možemo podeliti sa data provajderima isključivo u „hash“ i „non-human“ čitljivoj formi. Oni ne sadrže lične podatke. Ovi kolačići nam pomažu da Vam predočimo samo relevantne informacije. Ovo su dinamični kolačići Facebook-a, Google-a, Adform-a, Adwise-a, itd. Dodatno, većina reklamnih mreža nude način na koji odustati od takvog targetiranog reklamiranja.

Korisnik može da personalizuje upotrebu kolačića u podešavanjima na svom profilu. Onemogućavanjem pojedinih kategorija kolačića, korisniku može da bude onemogućen pristup određenim karakteristikama internet stranice BEOHOSTINGA-a, u kom slučaju će i određeni sadržaji ili funkcionalnosti biti nedostupni.


Saradnja (Affiliate Status) [v2 04/2017]

[1] Saradnja

Preporukom naših usluga možete zaraditi i do 30% od cena naših usluga... Dovoljno je samo da na svoj sajt postavite neki od naših banera sa vašim jedinstvenim saradničkim linkom... U računaru svakog posetioca koji klikne na taj baner će ostati zabeležena informacija da je došao na naš sajt vašom preporukom, odnosno putem vašeg jedinstvenog linka. Ta infomacija se čuva u računaru posetioca čak tri meseca, kako bi procenat bio pripisan vašem nalogu čak i ako taj korisnik poruči usluge i do tri meseca kasnije. Kada to lice poruči i plati neku od naših usluga koje su uključene u saradnički program, vašem nalogu se automatski pripisuje procenat.


  • Posetilac dolazi na naš sajt putem vašeg linka i poručuje Standard paket po ceni od 3.300 din + pdv
  • Korisnik vrši uplatu za poručenu uslugu, a porudžbina se automatski pripisuje vašem saradničkom nalogu
  • Vašem saradničkom nalogu se nakon 30 dana dodaje zarađena provizija u iznosu od 990 din


[2] Kako da započnete saradnju?

Ukoliko ste već naš korisnik potrebno je da u svom korisničkom panelu na strani Saradnja (Affiliate) aktivirate svoj saradnički nalog i odaberete baner koji ćete postaviti na svoj sajt. Ukoliko niste naš korisnik potrebno je da se prethodno registrujete.


[3] Pravila i dodatne napomene

Zarađeni kredit se može koristiti za plaćanje naših usluga. Kredit se može upotrebiti nakon zarađenih najmanje 1.000 din provizije. Saradnički program uključuje samo usluge iz priložene tabele i sa navedenim procentima provizije...

Procenti provizije su jednokratni i odnose se samo na prvi poručeni i plaćeni period pretplate.

Usluge koje su uključene u saradnički program Procenat provizije
Web hosting 30%
Reseller hosting / VPS serveri / Namenski serveri 15%